Piątek, 10 Lipca 2020
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej:

O G Ł O S Z E N I E

     W dniach 01-14 kwietnia 2015 roku odbędą się konsultacje społeczne z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie redukcji emisji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów Kujawski. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Aleksandrów Kujawski jest to dokument strategiczny. Wychodzi naprzeciw trendom zmierzającym do redukcji gazów cieplarnianych. Zawiera informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych i pyłów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Sporządzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej jest następstwem przyjętych przez Polskę zobowiązań w ramach protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Aleksandrów Kujawski to projekt dokumentu strategicznego, nad którym Urząd Gminy pracuje od sierpnia 2014 roku. Obecnie prace nad zasadniczą częścią dokumentu zostały zakończone. Kolejnym etapem są konsultacje.

     Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2014-2020” oraz „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Aleksandrów Kujawski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Aktualizacja”.

     Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 dniach w pokoju nr 4 od 01-04-2015 do 14-04-2015, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-14:00, Informacja telefoniczna 54 282 20 59, wew. 26 oraz na stronie internetowej www.gmina-aleksandrowkujawski.pl.

     Zachęcamy do czynnego udziału mieszkańców w planowanych konsultacjach, ponieważ mają one nie tylko charakter informacyjny, ale mają przede wszystkim wywołać dyskusję na temat niskoemisyjnej przyszłości gminy. Celem konsultacji jest przede wszystkim zasięgnięcie opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

     Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

     Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wójt Gminy Aleksandró Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski


 ilustracja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2014-2020.

 ilustracja Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Aleksandrów Kujawski w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS