Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Opis projektu:

C E L E   P R O J E K TU

     Gmina Aleksandrów Kujawski jest największą gminą w powiecie aleksandrowski, który wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Powierzchnia naszej gminy wynosi 131,6 km2, natomiast ludność liczy ponad 11 000 mieszkańców. Jest to gmina wiejska o typowo rolniczym charakterze i dość znacznym bezrobociu (około 1000 osób). Duża liczba mieszkańców korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wiele rodzin pobiera zasiłek rodzinny, co jest dowodem  niskich dochodów mieszkańców gminy. Gmina Aleksandrów Kujawski obejmuje rozległe tereny wiejskie, niskie dochody rodzin i mała aktywność społeczna mieszkańców przyczyniają się do ograniczonego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji, rozrywek oraz podnoszenia kwalifikacji i poziomu wykształcenia. Wszystko to w efekcie powoduje, że wciąż widoczna jest różnica w poziomie wykształcenia i dostępu do edukacji mieszkańców gminy z terenów wiejskich w porównaniu z terenami miejskimi. W związku z problemami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy dotyczącymi braku oferty szkoleniowej dla określonych grup społecznych, trudnościami w rozwijaniu swoich zainteresowań, sołtysi oraz Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim zwrócili się z prośbą o zorganizowanie dla mieszkańców gminy kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz możliwości rozwoju zdolności manualnych. Zwrócono również uwagę na fakt, że niezbędnym jest zorganizowanie szkoleń z zakresu obsługi komputera, stajemy się przecież częścią Społeczeństwa Informacyjnego, a także szkoleń językowych, gdyż dostępność tych usług na terenie gminy jest bardzo mała, bądź też przysługuje tylko osobom bezrobotnym. Pomoc ta głównie miałaby dotyczyć uzupełniania wiedzy, nabycia nowych i rozwijaniu posiadanych już umiejętności, ale również miałaby pomóc owocnie i przyjemnie spędzać czas. Takie spotkania i szkolenia mają przecież ogromny wpływ na wzmacnianie więzi społecznych, wzrost samooceny uczestników oraz stanowią skuteczny sposób zapobiegania i walki z różnymi formami patologii i problemów społecznych (bezrobocie, alkoholizm, przemoc).

     Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności lokalnej w kierunku rozwoju edukacji i wyrobienie w niej nawyku samokształcenia oraz dążenie do zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
     Rynek pracy wymusza na ludziach poszukujących zatrudnienia podejmowania kroków związanych z aktywizacją w postaci doskonalenia posiadanych, oraz zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji. Świadomość mieszkańców terenów wiejskich w tym temacie jest niestety bardzo niska, napotykając na swojej drodze wiele barier i przeszkód, natychmiast się wycofują. Im dłużej trwa bierność w kształceniu się i zdobywaniu nowych kwalifikacji tym trudniej później powrócić tym osobom do pełnej bądź jakiejkolwiek aktywności. Realizacja projektu pozwoli pokazać mieszkańcom Gminy Aleksandrów Kujawski wagę szkoleń i potrzebę kształcenia się, wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans edukacyjnych mieszkańców terenów wiejskich, co w dalszym efekcie powinno wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia i większy udział mieszkańców we wszelkich działaniach na rzecz gminy.

Osiągnięcie wspomnianych celów będzie możliwe poprzez:

  • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia
  • podniesienie poziomu motywacji do kształcenia się i zmiany kwalifikacji zawodowych
  • zdobycie nowych kwalifikacji
  • podniesienie poziomu własnej wartości
  • informowanie beneficjentów o możliwościach znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia, dzięki posiadaniu lepszego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

  • zorganizowanie konferencji dotyczącej korzyści płynących z kształcenia i szkolenia się
  • zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców gminy wychodzących z ich inicjatywy
  • zapewnienie pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń oraz materiałów informacyjno
    - promocyjnych niezbędnych dla realizacji konferencji.

     Projekt jest zgodny z Planem działania na lata 2007–2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż bezpośrednio nawiązuje do celu działania „9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, który nakierowany jest na pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw. Realizacja celu projektu wpisuje się również w ramy Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020, w dokumentach tych jako cele operacyjne wskazuje się potrzebę zapewnienia szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy oraz pobudzenie aktywności społecznej. Jednocześnie wpisując się w ramy powyższych dokumentów, projekt wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020.

O D B I O R C Y   P R O J E K T U

     Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. którzy wyrażają chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwijania zainteresować oraz uczestnictwa w działaniach utrwalających więzi społeczne.

Projekt obejmuje zorganizowanie trzech kursów szkoleniowych:

Kurs informatyczny „45+" – w ramach tego działania przeprowadzony zostanie kurs informatyczny w ilości 60 godzin, z którego skorzysta 15 osób (Beneficjenci Ostateczni) w wieku powyżej 45 lat. Uczestnicy tego kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zakresu budowy i świadomego korzystania z komputera i Internetu. Zostaną przygotowane odpowiednie materiały szkoleniowe, dla uczestników zapewniono również poczęstunek. Po zakończeniu kursu każdy otrzyma certyfikaty jego ukończenia. Aby otrzymać certyfikat należy uczestniczyć przynajmniej w 75 % zajęć tj. 45 godzin oraz zdać egzamin z podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie przekazanym na kursie.

Kurs języka angielskiego dla dzieci – w ramach tego działania przeprowadzony zostanie kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 5-6 lat w ilości 45 godzin, z którego zakłada się, że skorzysta 16 dzieci z terenu naszej gminy. W Gminie Aleksandrów Kujawski brakuje zajęć językowych dla dzieci w tym wieku przez co różnice w dostępie i jakości usług między miastem, a wsią wciąż się pogłębiają. Kurs prowadzić będzie nauczyciel języka angielskiego, który przygotuje odpowiednie materiały szkoleniowe. Na zakończenie wydane zostaną certyfikaty ukończenia kursu. Aby otrzymać certyfikat należy uczestniczyć przynajmniej w 75 % zajęć tj. 34 godzin oraz zdać egzamin z podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie przekazanym na kursie.

Kurs frywolitki – technika wytwarzania koronek – w ramach tego działania przeprowadzony zostanie kurs uczący i doskonalący zdolności manualne wytwarzania koronek w ilości 45 godzin, z którego skorzysta 12 osób. Prowadzący kurs opracuje materiały szkoleniowe. W celu kompleksowej realizacji zadania zakupione zostaną materiały szkoleniowe (szydełko, kordonek itp.) niezbędne do jego realizacji. Dla uczestników kursu zapewniony zostanie poczęstunek oraz wydane zostaną certyfikaty jego ukończenia. Aby otrzymać certyfikat  należy uczestniczyć przynajmniej w 75 % zajęć tj. 34 godzin oraz zdać egzamin z podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie przekazanym na kursie. Opisany kurs miał już swoje miejsce w Gminie Aleksandrów Kujawski i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i w związku z tym Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich wystąpiła do Wójta Gminy o pomoc w zorganizowaniu drugiej jego edycji. Ukończenie kursu gwarantuje otrzymanie certyfikatu i wiedzy, dzięki którym w przyszłości można tworzyć produkty regionalne, a nawet otworzyć własną działalność gospodarczą związaną z tą formą rzemiosła.

     Zorganizowana zostanie także konferencja informacyjno-promująca projekt, na którą zaproszeni zostaną mieszkańcy Gminy Aleksandrów Kujawski. Zgodnie z zasadą praktyki równych szans rekrutacja przeprowadzona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych na terenie gminy, a także poprzez umieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń oraz na podstronie internetowej. Rekrutacja będzie przeprowadzona na zasadzie zgłoszeń zainteresowanych osób (Beneficjenci Ostateczni) poszczególnymi szkoleniami i kursami, a następnie utworzone zostaną wstępne listy uczestników zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a w razie potrzeb listy rezerwowe. W końcowym etapie rekrutacji zinteresowane osoby zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia szkoleń.


 ilustracja  ilustracja    ilustracja


Projekt ”Zawsze wspólnie- Gmina Aleksandrów Kujawski
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS