Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Opis projektu:

Jednym z głównych priorytetów Strategii Lizbońskiej jest inwestowanie w zasoby ludzkie, co w dalszym etapie ma doprowadzić do poprawy konkurencyjności obszaru gospodarczego UE. Aby móc to zrealizować, w pierwszym etapie europejskie systemy edukacji i nauczania muszą zostać dostosowane do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy. W wyniku dużego zainteresowania wśród dzieci i młodzieży różną formą zajęć pozalekcyjnych powstał projekt:

"Uczeń na 6 w powiecie Aleksandrowskim - II Edycja"

DZIAŁANIA
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów wykazujących słabszą przyswajalność materiału oraz uzyskujących słabsze wyniki w nauce
- zajęcia specjalistyczne i opieka psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów, u których zauważa się zespół nadpobudliwości psycho-ruchowej oraz wzmożony napęd psychoruchowy
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących podnosić poziom swojej wiedzy i rozwoju
- poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych
- konkurs otwarty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych nt. stereotypu płci i jego zwalczania - pozwoli on na utrwalenie wiadomości nt. powszechnie panującego stereotypu oraz umożliwi wykazanie wcześniej zdobytej już w tej dziedzinie wiedzy


"Uczeń na 6 w powiecie Aleksandrowskim - I Edycja"

CELE I UZASADNIENIE PROJEKTU

     Celem głównym projektu jest dążenie do wyrównania różnic pomiędzy obszarami wiejskimi,a miejskimi pod względem dostępności do edukacji oraz zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowo dla jednej z tych płci. Możliwość stworzenia kół zainteresowań oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów i uczennic oraz możliwość przedstawienia im czym jest stereotyp płci z pewnością wpłynie pozytywnie na podnoszenie ich stopnia wiedzy jak i zmniejszenie możliwości wykluczenia społecznego poprzez zorganizowanie ich czasu wolnego.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez zrealizowanie celów szczegółowych,którymi są:

  • zwiększenie dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaprogramowych na terenach powiatu aleksandrowskiego
  • zwiększenie uczestniczenia dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z tych płci
  • zmniejszenie różnicy zdawalności egzaminów pomiędzy dziewczętami, a chłopcami

GRUPY DOCELOWE

     Ogólna liczba uczniów i uczennic obejmująca wszystkie szkoły gmin uczestniczących w projekcie to 5110,natomiast objętych wsparciem zostanie 5110 uczniów i uczennic.Liczbę BO ustalono po wstępnych rozmowach z uczniami szkół oraz na podstawie informacji od jednostek prowadzących o zapotrzebowaniu na poszczególne zajęcia.

Uczniowie objęci wsparciem to:

  • przy zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (660 BO) uczniowie wykazujący słabszą przyswajalność materiału podstawowego oraz uzyskujący słabsze wyniki w nauce,jednocześnie wykazujący chęć podnoszenia swojej wiedzy poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • przy dodatkowych zajęciach (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) (990 BO) uczniowie wykazujący chęć uczestniczenia w różnych kołach zainteresowań,chcący podnosić poziom swojej wiedzy i rozwoju,
  • przy zajęciach specjalistycznych i opiece psychologiczno-pedagogicznej (100 BO) uczniowie u których zauważa się zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz wzmożony napęd psychoruchowy z deficytami w głównie sferze emocjonalnej i poznawczej
  • w przypadku seminariów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat stereotypu płci i jego zwalczania to wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych gmin uczestniczących w projekcie.

Grupa objęta wsparciem to uczniowie terenów wiejskich,którzy mają utrudniony dostęp do edukacji i poszerzania własnej wiedzy,natomiast często trudna sytuacja życiowa i bytowa ich rodzin jeszcze bardziej pogłębia brak możliwości ich rozwoju.

PROMOCJA PROJEKTU

     W ramach działań promocyjnych utworzona została podstrona internetowa, która znajduje się na stronie Gminy Aleksandrów Kujawski. Opracowane i wykonane zostaną materiały reklamowe i szkoleniowo-promocyjne (plakaty, ulotki, broszury, teczki, długopisy). Informacje o projekcie w postaci ogłoszeń i artykułów ukażą się w lokalnej prasie, zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń Gminy Aleksandrów Kujawski i Partnerów w poszczególnych sołectwach oraz na ich stronach internetowych.

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ


ilustracja


Projekt Uczeń na 6 współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS