Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Opis projektu:

CELE I UZASADNIENIE PROJEKTU

     Pierwsze lata życia każdego dziecka to bardzo ważny okres w jego rozwoju fizycznym, psychicznym i intelektualnym. Większość wrodzonych umiejętności oraz zdolność uczenia się rozwija się właśnie najintensywniej w wieku przedszkolnym. Dlatego też odpowiednie działania edukacyjne idące w kierunku rozwoju sfery przedszkolnej są tak ważnym zadaniem dla samorządów realizujących zapewnienie obowiązku szkolnego swych mieszkańców. Siedem gmin Powiatu aleksandrowskiego tj. gminy wiejskie: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Bądkowo oraz gmina miejskie: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa wyraziły chęć uczestniczenia w projekcie, dzięki któremu będą miały możliwość utworzenia nowych oddziałów i punktów przedszkolnych oraz wsparcia istniejących przedszkoli.

Jednym z największych problemów tych samorządów jest:

 • brak przedszkoli lub odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach istniejących, żeby zapewnić możliwość uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym swoim najmłodszym mieszkańcom,
 • zbyt niski poziom usług oferowanych przez istniejące przedszkola, związany z brakiem funduszy na ich realizację.

     Jak wskazuje analiza statystyczna ilość dzieci urodzonych w latach 2003-2005 wynosi 1344, natomiast korzystających z przedszkoli to tylko 485 dzieci, co stanowi około 36% ogółu. Innym negatywnym czynnikiem jest zbyt uboga wiedza mieszkańców, szczególnie z obszarów wiejskich na temat potrzeby posłania dziecka do przedszkola, których zdaniem „zabiera się dziecku dzieciństwo”. Wszystkie te czynniki wciąż zwiększają różnicę w dostępie do edukacji, jak i różnice w poziomie wykształcenia mieszkańców wsi względem mieszkańców miast. Dofinansowanie realizacji projektu stać ma się motorem dla władz samorządowych, który spowoduje, że nakład finansowy na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego będzie znacznie zwiększony, a nowo utworzone punkty i przedszkola staną się interesującym centrum nauki, wiedzy i zabawy dla dzieci oraz ich opiekunów.

     Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania przedszkolnego dla mieszkańców gmin z terenu Powiatu aleksandrowskiego. Zamiar powyższy będzie możliwy poprzez realizowanie celów szczegółowych projektu, którymi są:

 • zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej wsi względem miast,
 • umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym,
 • rozwinięcie u przedszkolaków dodatkowych zainteresowań,
 • podniesienie świadomości „przedszkolnej” wśród mieszkańców.

Powyższe cele mamy nadzieje osiągnąć poprzez:

 • utworzenie 5 punktów i 1 oddziału przedszkolnego,
 • wsparcie 10 przedszkoli w tym 1 punktu,
 • zorganizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, promujących edukację przedszkolną.

     Projekt zgodny jest z Planem działania dla Priorytetu IX na lata 2007 – 2013 POKL oraz z celem Szop POKL, gdyż cel projektu bezpośrednio nawiązuje do celu działania 9.1.1. Realizacja celu projektu wpisuje się w ramy Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020, gdzie w dokumentach tych jako cele operacyjne wskazuje się na potrzebę zapewnienia szerokiej oferty edukacyjnej dla mieszkańców gminy. Jednocześnie wpisując się w ramy powyższych dokumentów, projekt wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Projekt wpisuje się również w realizację kryteriów horyzontalnych, w tym równość szans kobiet i mężczyzn.

ODBIORCY PROJEKTU

Wsparciem objęte/objęci zostaną:

 • dzieci w wieku 3-5 lat (195 dzieci), które nie mają możliwości uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym,
 • dzieci w wieku 3-5 lat (723 dzieci), które uczęszczają do przedszkoli i których rodzice wyrażają chęć uczestnictwa dzieci w dodatkowych zajęciach lub skorzystania z wydłużonych godzin pracy przedszkoli,
 • wszyscy mieszkańcy (390 osób), którzy są zainteresowani podnoszeniem swojej wiedzy na temat potrzeby tworzenia nowych przedszkoli, a w szczególności obecni i przyszli rodzice.

     Zarówno wychowanie przedszkolne jak i wiedza na temat potrzeby posłania dziecka do przedszkola odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społecznym mieszkańców, ale również stanowią fundament przyszłego rozwoju Państwa. Dlatego też Beneficjentami Ostatecznymi projektu to dzieci w wieku przedszkolnym, przed którymi otwiera się „nowy świat i nowe możliwości” oraz ich rodzice, którzy w szczególności są odpowiedzialni za zapewnienie im dobrej przyszłości. Zgodnie z zasadą praktyki równych szans rekrutacja przeprowadzona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych na terenie gmin, a także poprzez umieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych. Rekrutacja będzie przeprowadzona na zasadzie zgłoszeń opiekunów zainteresowanych uczestnictwem ich dzieci (Beneficjentów Ostatecznych) w wychowaniu przedszkolnym oraz w zajęciach dodatkowych. Następnie utworzone zostaną wstępne listy uczestników zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a w razie potrzeby listy rezerwowe.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

     Nad sprawną realizacją projektu czuwa zespół złożony z Koordynatora projektu, Asystenta koordynatora oraz osób zajmujących się księgowością. Zespół prowadzi nadzór merytoryczny i finansowy, dokonuje kontroli poprawności sprawozdawczości merytorycznej i finansowej projektu, prowadzi monitoring poszczególnych działań oraz nadzoruje zakończenie merytoryczne i finansowe poszczególnych etapów i projektu jako całości.

PROMOCJA PROJEKTU

     W ramach działań promocyjnych utworzona została podstrona internetowa, która znajduje się na stronie Gminy Aleksandrów Kujawski. Opracowane i wykonane zostaną materiały reklamowe i szkoleniowo-promocyjne (plakaty, ulotki, broszury, teczki, długopisy). Informacje o projekcie w postaci ogłoszeń i artykułów ukażą się w lokalnej prasie, zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń Gminy Aleksandrów Kujawski i Partnerów w poszczególnych sołectwach oraz na ich stronach internetowych.

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

ilustracja


Projekt Lepszy START - lepsza przyszłość współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS