Sobota, 15 Sierpnia 2020
Opis projektu:

Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" został przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion.

W dniu 18 czerwca 2014 r. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa) będącą Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-422/13-00 projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". Nazwa działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eIncusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka. Do umowy o dofinansowanie projektu zawarty został aneks nr 1/KSI SIMIK POIG.08.03.00-04-422/13-01 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniający załącznik nr 2 do umowy „Wniosek o dofinansowanie” w punktach 13, 16, 17, 21 i 22 oraz załącznik nr 3  do umowy „Harmonogram rzeczowo – finansowy 3a”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez działania polegające na zapewnieniu sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania grupie 150 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność w okresie realizacji projektu oraz trwałości projektu. Dodatkowo w celu zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego przewidziano zapewnienie dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego (100 zestawów) dla 16 jednostek publicznych podległych Beneficjentowi.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

 • rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu (ustalenie regulaminu, dotarcie do grupy docelowej),
 • przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zawarcie umów
  z wybranymi wykonawcami dostaw i usług,
 • zakup sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem dla 150 gospodarstw domowych (150 komputerów) i 16 jednostek podległych (100 komputerów),
 • użyczenie sprzętu komputerowego i jego instalacja z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych i w jednostkach  podległych,
 • uruchomienie usługi Internetu,
 • ubezpieczenie sprzętu komputerowego na okres trwania projektu,
 • promocja projektu (druk kalendarzy, zakup: notesów i długopisów, pamięci USB oraz oznakowanie zakupionego sprzętu),
 • przeprowadzenie szkoleń wśród odbiorców projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu,
 • zarządzanie projektu – zatrudnienie kierownika projektu, 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz 2 osób jako personel wsparcia – opiekunów.


ilustracja


Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS