Sobota, 15 Sierpnia 2020
Opis projektu:

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji został przygotowany projekt pn. „Razem raźniej".  Beneficjentem – projektodawcą jest Gmina Aleksandrów Kujawski, która uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
      Inicjatorem całego przedsięwzięcia były Koła Gospodyń Wiejskich i inne Kluby, Stowarzyszenia a także sołtysi z terenu gminy, którzy wykazali inicjatywę oddolną w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności na rynku pracy, zorganizowania czasu wolnego poprzez integracje społeczności lokalnej. Zwrócili się oni z prośbą o możliwość organizacji takich przedsięwzięć dla mieszkańców Gminy.
    Celem głównym projektu jest wsparcie społeczności lokalnej w samoorganizowaniu się, wypracowywaniu metod radzenia sobie z problemami społecznymi i zjawiskiem marginalizacji społecznej. Istnieje potrzeba organizacji imprez integrujących środowisko lokalne dostarczających pozytywnych wzorców zachowań a w dalszym etapie dążenie do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców.
      Wszyscy uczestnicy projektu, będą mogli skorzystać z porady psychologicznej i uczestniczenia w  debacie społecznej w zakresie rozwiązywania problemów dyskryminacji, powielania negatywnych wzorców funkcjonowania w rodzinie i społeczności. Osobom takim brakuje umiejętności alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Brak pracy dla większości bezrobotnych jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości, odizolowanie się od społeczeństwa. głównym problemem, na który odpowie projekt jest integracja tych osób w samoorganizowaniu się, wypracowywaniu metod radzenia sobie z problemami społecznymi i zjawiskiem marginalizacji społecznej dostarczających pozytywnych wzorców zachowań a w dalszym etapie dążenie do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców.
      Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia z elementami w zakresie nabycia podstawowych umiejętności ICT.  Celem zajęć oprócz integracji jest aktywizacja mieszkańców w zakresie informatycznym. Będą oni mogli zapoznać się ze sprzętem komputerowym oraz skorzystać z sieci NET. Ponadto zakupione zostaną materiały szkoleniowe (książka –podstawy obsługi komputera),która przybliży BO celowość zapoznawania się z podstawami informatyki.    
W ramach projektu zorganizowane zostaną również zajęcia kulturalne: nauka śpiewu. Uczestnicy, dzięki możliwości utworzenia chóru zakładają jego dalsze istnienie i kontynuację po zakończeniu trwania projektu.
       Oraz zadanie pn „Śniadania wielkanocne” czyli spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy (w szczególności kobiety z terenów wiejskich i ich rodziny działające w KGW) stanowić będą przede wszystkim doskonałą okazje do spotkania, dyskusji w gronie osób zaangażowanych w funkcjonowanie lokalnej społeczności. Chętne na realizację tego zadania KGW z terenu Gminy same przygotują poczęstunek dla swoich rodzin a także lokalnej społeczności. Planuje się aby spotkania wielkanocne poprzedzone były uroczystością kościelną (mszą św.) w 5 Parafiach na terenie Gminy.


ilustracja

Projekt ”Razem raźniej współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS