Poniedziałek, 24 Lutego 2020
Opis projektu:
CELE I TŁO SPEŁECZNE PROJEKTU
 
     Gmina Aleksandrów Kujawski jest największą gminą w Powiecie aleksandrowskim, który z kolei wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Powierzchnia naszej gminy wynosi 131,6 km2, natomiast liczba ludności 11175 mieszkańców (na dzień: 01.10.2009 r.). Jest to gmina wiejska o typowo rolniczym charakterze i stosunkowo wysokim bezrobociu (971 osób). Spośród 8539 pełnoletnich mieszkańców gminy 1969 korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a 1155 rodzin pobiera zasiłek rodzinny. Wymienione dane świadczą o niskich dochodach mieszkańców gminy. Niewielka liczba mieszkańców, bo zaledwie 576 osób prowadzi własną działalność gospodarczą.
     Gmina Aleksandrów Kujawski obejmuje rozległe tereny wiejskie, a dodatkowo niskie dochody rodzin powodują ograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, takich jak: codzienna prasa lokalna, usługi w sieci Internet, stanowiących ważne źródło informacji w regionie o ofertach pracy, różnorodnych formach aktywizacji zawodowej - kursach, szkoleniach zawodowych, umożliwiających dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy, a także informacji o możliwości uczestnictwa w warsztatach i seminariach. W związku z problemami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy, które dotyczyły bezrobocia, sołtysi zwrócili się z prośbą o możliwość organizacji pomocy dla osób z terenu gminy poszukujących pracy. Pomoc ta głównie miałaby dotyczyć nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz w związku z ograniczonym dostępem do Internetu na terenach wiejskich, nabycia umiejętności korzystania z technologii informatycznych.
     Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych i tym samym biernych zawodowo. Rynek pracy wymusza bowiem na ludziach poszukujących zatrudnienia podejmowania kroków związanych z aktywizacją w postaci doskonalenia posiadanych oraz zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji. Osoby takie napotykając na swojej drodze wiele barier i przeszkód często same wycofują się z rynku pracy. Im dłużej trwa bierność zawodowa, tym trudniej powrócić tym osobom do pełnej bądź jakiejkolwiek aktywności zawodowej. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizowanie celów szczegółowych, którymi są:
 • podniesienie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat różnorodnych form instrumentów aktywizacyjnych,
 • podniesienie poziomu własnej wartości,
 • podniesienie poziomu motywacji do dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych.
 • nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 • zapoznanie się z zasadami skutecznej prezentacji przed pracodawcą,
 • informowanie beneficjentów o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • informowanie beneficjentów o możliwościach znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.

Powyższe cele realizowane będą poprzez: kontynuowanie działania Biura Aktywizacji Zawodowej, które powstało dzięki pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach konkursu Nr 2/6.3/2008, umowa nr UDA-POKL.06.03.00-04-036/08-00. Zgodnie z postanowieniami umowy biuro otwarte ędzie od 01.10.2009 roku do 31.05.2009 roku i czynne będzie 8 godzin dziennie, w ramach tego czasu każdy zainteresowany uzyska indywidualną pomoc.

     Celem projektu jest również przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych (osoby, które skorzystają z projektu) do realizacji kolejnych instrumentów aktywizacji, a mianowicie do skorzystania ze szkoleń zawodowych, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

     Projekt jest zgodny z Planem działań na lata 2007 – 2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż cel projektu bezpośrednio nawiązuje do celu Działania 6.3, który wskazuje na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, co następnie wpłynąć ma na realizację celu szczegółowego PO KL tj. podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, a w konsekwencji do realizacji celu głównego PO KL tj. wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Projekt jest spójny z jednym z priorytetowych działań w ramach Strategii Lizbońskiej tj. zwiększeniem zdolności do zatrudnienia, co realizowane jest również poprzez działania związane z poprawą dostępu do zatrudnienia i wzmacniania jego trwałości, a także promowanie aktywnego starzenia się. Ponadto projekt jest spójny ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty na rzecz Spójności – Wytyczna 1.3.1: Przyciąganie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz ze Zintegrowanymi Wytycznymi na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia – Wytyczna 17: Podnoszenie poziomu zatrudnienia, jakości i wydajności pracy oraz Wytyczna 18: Promocja zatrudnienia zgodnego z cyklem życia człowieka. Projekt wpisuje się w realizację kryteriów horyzontalnych, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.

ODBIORCY PROJEKTU

     Projektem objęte zostaną osoby pochodzące z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, a w szczególności osoby:

 • bezrobotne i długotrwale bezrobotne,
 • osoby nieaktywne zawodowo, osoby uczące lub kształcące się,
 • zatrudnieni i pragnący zmienić dotychczasową pracę,

     Grupa docelowa obejmuje zatem wszystkie osoby poszukujące pracy. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski najwięcej osób bezrobotnych jest w przedziale wiekowym 25 – 34 lata (284 osoby). Kolejną grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 45 – 54 lata (253 osoby), czyli osób starszych mających problemy z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki. W ramach projektu wsparcie będzie adresowane w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych. Istotnym problemem jest również występowanie na terenie gminy bezrobocia ukrytego, które w skali kraju w największym stopniu właśnie dotyka mieszkańców obszarów wiejskich.


ilustracja


Projekt ”Najtrudniejszy pierwszy krok - II edycja” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS