Piątek, 28 Lutego 2020
Opis projektu:

C E L E   P R O J E K T U

     Gmina Aleksandrów Kujawski jest największą jednostką samorządową w powiecie aleksandrowskim (27,7 % powierzchni powiatu), który wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 131,6 km2, zamieszkuje ją 11175 mieszkańców. Jest to gmina wiejska o typowo rolniczym charakterze i jak wskazują statystyki, wysokim stopniu bezrobocia – 971 osób bezrobotnych. Spośród 8539 pełnoletnich mieszkańców gminy aż 1969 korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1155 rodzin pobiera zasiłek rodzinny, wszystko to świadczy o niskich dochodach mieszkańców. Niewielu mieszkańców gminy, bo zaledwie 576 osób prowadzi własną działalność gospodarczą. Gminę Aleksandrów Kujawski tworzy 39 miejscowości wiejskich. Niskie dochody rodzin powodują ograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju informacji np. zakupu codziennej prasy lokalnej, usługi dostępu do Internet, stanowiących ważne źródło informacji w regionie o ofertach pracy, różnorodnych formach aktywizacji zawodowej: kursach, szkoleniach, warsztatach i seminariach, które umożliwiają dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy. W związku z problemami zgłaszanymi przez mieszkańców naszej gminy związanymi z bezrobociem, sołtysi zwrócili się z prośbą o organizację pomocy dla osób, którzy potrzebują i poszukują pracy. Pomoc taka miałaby dotyczyć głównie nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności korzystania z technologii informatycznych co jest również problemem, w związku z ograniczonym dostępem do Internetu na terenach wiejskich. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkujących naszą gminę, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych i tym samym biernych zawodowo. Rynek pracy wymusza bowiem na ludziach poszukujących zatrudnienia podejmowania kroków związanych z aktywizacją w postaci doskonalenia posiadanych oraz zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji. Osoby takie napotykając na swojej drodze wiele barier i przeszkód często same wycofują się z rynku pracy, przyjmują bierną postawę. Im dłużej trwa bierność zawodowa, tym trudniej powrócić tym osobom do pełnej bądź jakiejkolwiek aktywności zawodowej. Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe poprzez realizowanie celów szczegółowych, którymi są:

 • podniesienie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat różnorodnych form instrumentów aktywizacyjnych,
 • podniesienie poziomu własnej wartości,
 • podniesienie poziomu motywacji do dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 • zapoznanie się z zasadami skutecznej prezentacji przed przyszłym pracodawcą,
 • informowanie beneficjentów o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • informowanie beneficjentów o możliwościach znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

 • utworzenie i prowadzenie Biura Aktywizacji Zawodowej czynnego 8 godzin dziennie, w ramach którego każdy zainteresowany uzyska indywidualną pomoc,
 • zorganizowanie seminariów dotyczących wszelkich form aktywizacji zawodowej skierowanych do szerokiego grona odbiorców (mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski),
 • zapewnienie pomocy dydaktycznych do realizacji powyższych seminariów oraz materiałów do prowadzenia Biura Aktywizacji Zawodowej.

     Celem projektu jest również przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do realizacji kolejnych instrumentów aktywizacyjnych, a mianowicie do skorzystania z różnych szkoleń zawodowych. Gmina Aleksandrów Kujawski składa również wniosek w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Stworzony projekt jest zgodny z Planem działań na lata 2007 – 2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż cel projektu bezpośrednio nawiązuje do celu działania 6.3., który wskazuje na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, co następnie wpłynąć ma na realizację celu szczegółowego PO KL tj. podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, a w konsekwencji do realizacji celu głównego PO KL tj. wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Projekt jest spójny z jednym z priorytetowych działań w ramach Strategii Lizbońskiej tj. zwiększeniem zdolności do zatrudnienia, co realizowane jest również poprzez działania związane z poprawą dostępu do zatrudnienia i wzmacniania jego trwałości, a także promowanie aktywnego starzenia się. Ponadto projekt jest spójny ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty na rzecz Spójności-Wytyczna 1.3.1: Przyciąganie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz ze Zintegrowanymi Wytycznymi na rzecz Wzrostu Zatrudnienia-Wytyczna 17: Podnoszenie poziomu zatrudnienia, jakości i wydajności pracy oraz Wytyczna 18:Promocja zatrudnienia zgodnego z cyklem życia człowieka.

O D B I O R C Y   P R O J E K T U

     Projektem objęte zostaną osoby pochodzące z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, a w szczególności osoby:

 • bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
 • osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby młode nie posiadające doświadczenia zawodowego,
 • kobiety szczególnie po długotrwałej przerwie zawodowej spowodowanej urlopami wychowawczymi oraz matki samotnie wychowujące dzieci,
 • osoby starsze, mające trudności z dostosowaniem się do wymogów obecnego rynku pracy,
 • osoby niepełnosprawne.

     Grupa docelowa obejmuje zatem wszystkie osoby poszukujące pracy. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski najwięcej osób bezrobotnych jest w przedziale wiekowym 25 – 34 lata (284 osoby). Kolejną grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 45 – 54 lata (253 osoby), czyli osoby starsze mające problemy z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki. W ramach projektu wsparcie będzie adresowane w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych.
Istotnym problemem jest również występowanie na terenie gminy bezrobocia ukrytego, które w skali kraju w największym stopniu dotyka właśnie mieszkańców obszarów wiejskich.
Zgodnie z zasadą równych szans rekrutacja do korzystania z projektu przeprowadzona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych na terenie Gminy i Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, a także poprzez umieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń partnerów projektu oraz na stronach internetowych.

D Z I A Ł A N I A

1. Zarządzanie projektem

     Projekt realizowany i nadzorowany jest przez personel projektu, w skład którego wchodzą: koordynator projektu oraz asystent koordynatora. Po utworzeniu i wyposażeniu Biura Aktywizacji Zawodowej zgodnie z harmonogramem działań założonych w projekcie, nastąpi zatrudnienie pracownika, który będzie tam pracował. Ponadto zorganizowana zostanie seria seminariów. Personel projektu prowadzi nadzór nad obsługą finansową, sprawozdawczość merytoryczną i finansową, monitoring oraz zakończenie merytoryczne i finansowe projektu.

2. Promocja projektu

     Projekt opisany będzie na utworzonej podstronie internetowej, która znajdować się będzie na stronie Gminy Aleksandrów Kujawski. Kolejno przygotowane zostaną materiały reklamowe (plakaty, ulotki, ogłoszenia i artykuły prasowe) i promocyjne projektu  oraz materiały szkoleniowo-promocyjne (teczki i długopisy), a następnie zlecone zostanie ich wykonanie i emisja. Informacja o projekcie w postaci ogłoszeń i artykułów ukaże się w lokalnej prasie, zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na wspomnianej podstronie internetowej. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowo-promocyjne w postaci teczek i długopisów promujących projekt.
W ramach promocji zorganizowana zostanie konferencja promująca projekt, której głównym zadaniem będzie propagacja informacji o projekcie mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski o powstaniu Biura Aktywizacji Zawodowej na terenie Urzędu Gminy. Na konferencję zostanie zaproszony przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, który przedstawi uczestnikom wszelkie możliwości związane z poszukiwaniem pracy oraz zakres działania Urzędu Pracy. Na bieżąco uzupełniane będą informacje o realizacji projektu na jego podstronie internetowej.

3. Biuro Aktywizacji Zawodowej

     W ramach tego działania zostanie zatrudniona osoba obsługująca Biuro Aktywizacji Zawodowej. Siedziba biura będzie mieściła się w budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12. Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy. Osoba zatrudniona w Biurze Aktywizacji Zawodowej będzie udzielała pomocy beneficjentom przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), udzieli porad dotyczących właściwego zaprezentowania się przed przyszłym pracodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także udzieli informacji, gdzie można szukać aktualnych ofert pracy oraz poinformuje o ofertach Powiatowego Urzędu Pracy skierowanych do osób bezrobotnych. Beneficjent otrzyma również oferty pracy z gazet lokalnych oraz portali internetowych. Osoby odwiedzające biuro (beneficjenci końcowi) zostaną poproszone o wypełnienie odpowiednich ankiet celem monitoringu realizacji projektu.

4. Metody aktywnego poszukiwania pracy – cykl 4 seminariów

     W ramach tego działania podpisane zostaną umowy z dwoma pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy -  będącymi wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi, którzy poprowadzą cztery seminaria dzięki czemu mieszkańcy poznają osoby odpowiedzialne za doradztwo w urzędzie pracy, z którego usług mogą i powinni korzystać na bieżąco. Seminaria te będą obejmowały m.in.: zagadnienia dotyczące metod poszukiwania pracy, umiejętności interpersonalnych (komunikacja werbalna i niewerbalna, techniki perswazji i manipulacji, jak radzić sobie ze stresem).Seminaria umożliwią beneficjentom końcowym spotkanie osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej, co pozwoli na wymianę informacji między nimi, integrację i zawarcie nowych znajomości. Projekt zakłada przeprowadzenie czterech seminariów w czterech różnych miejscowościach na terenie gminy. Uczestnicy seminariów otrzymają materiały dydaktyczne i promocyjne. W czasie trwania seminariów prowadzony będzie monitoring oraz badania ankietowe. Beneficjenci otrzymają również zaświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo w seminariach.

R E Z U L T A T Y

Rezultaty twarde:

 • ilość osób, które skorzystają z biura aktywizacji zawodowej,
 • ilość osób uczestniczących w seminariach poświęconych aktywizacji zawodowej (otrzymają zaświadczenia).

     Opis mierzenia rezultatów twardych: rezultaty będą mierzone i monitorowane poprzez sporządzenie codziennych rejestrów osób, które skorzystają z biura aktywizacji zawodowej, listy obecności osób biorących udział w seminariach oraz liczby wydanych zaświadczeń.

Rezultaty miękkie:

 • podniesienie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat różnorodnych form instrumentów aktywizacyjnych,
 • podniesienie poziomu własnej wartości,
 • podniesienie poziomu motywacji do dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 • zapoznanie się z zasadami skutecznej prezentacji przed pracodawcą,
 • informowanie beneficjentów o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • informowanie beneficjentów o możliwościach znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.

     Opis mierzenia rezultatów miękkich: badanie i monitorowane rezultatów miękkich odbywać się będzie poprzez przeprowadzenie ankiet na temat oceny działania biura aktywizacji zawodowej wśród osób korzystających z usług biura. Osiągnięcie zakładanych rezultatów wpłynie na realizację celu głównego tj. wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo. Dzięki realizacji projektu osoby poszukujące pracy zdobędą wiele cennych umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy, wzrośnie ich samoocena oraz chęć do podejmowania dalszych kroków związanych ze zdobywaniem nowych kwalifikacji.


 ilustracja   ilustracja   ilustracja


Projekt ”Najtrudniejszy pierwszy krok” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS