Sobota, 25 Stycznia 2020
OGŁOSZENIA:

OGŁOSZENIE

Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn. „małe projekty”

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” zaprasza do udziału w Szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn. „małe projekty”
Konkurs zostanie ogłoszony w maju br., a nabór przewidziany jest na czerwiec br. W związku z powyższym w dniach 25.05.2011r. oraz 26.05.2011r. od godz. 10.00 odbędzie się jednodniowe szkolenie z zakresu wypełniania wniosków dla przyszłych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu pn. „małe projekty”.

Zakres pomocy objętych konkursem:
- podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
- podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania;
- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;
- rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju;
- promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego;
- zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
- rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania i wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach;
- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków
prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Beneficjentami „małych projektów” mogą być:
1) osoby fizyczne które:
a) są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) są pełnoletnie,
c) mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze albo
2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze Stowarzyszenia przy ul. Narutowicza 3 w Aleksandrowie Kujawskim lub pod nr telefonu: 054 282 40 97. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, maksymalna liczba miejsc 15.

Projekt OŚ IV „ LEADER ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS