Wtorek, 14 Lipca 2020
Nabór na ławników:

Lubisz udzielać się SPOŁECZNIE ?
ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM SĄDOWYM

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12; pok. Nr 2 oraz pod numerami telefonów : 54 282 20 59 wew. 25 lub 54 282 26 89 wew. 22

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

 1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?
  Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (ostatnia zmiana ustawy z 15 kwietnia 2011r.).
   
 2. Kto może zostać ławnikiem?
  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2) jest nieskazitelnego charakteru,
  3) ukończył 30 lat,
  4) jest zatrudniony, prowadzi działaność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5) nie przekroczył 70 lat,
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
   
 3. Kto nie może zostać ławnikiem?
  Ławnikami nie mogą być:
  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6) duchowni,
  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
  9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika (plik PDF ilustracja):

 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
  UWAGA: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.
   
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  :: Załączniki :: ilustracja
  Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.
   
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  :: Załączniki :: ilustracja
  Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.
   
 4. Dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich
  :: Załączniki :: ilustracja
  Oświadczenie dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika.
   
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  UWAGA: Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  :: Załączniki :: ilustracja
  Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika.
   
 6. Listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
  :: Załączniki :: ilustracja
  Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.
   
 7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
    
  UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa
    
  UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
   
 8. 2 podpisane zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Komunikat w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzorów załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika wybieranych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski  jako organizator  naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS