Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Konsultacje społeczne AKADEMIA PRACY W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI:

Konsultacje społeczne AKADEMIA PRACY W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „AKADEMIA PRACY W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim przyjął do realizacji projekt systemowy w roku 2014 pn. „Akademia Pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski”.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Działanie 7.1 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: styczeń – grudzień 2014 rok.

Celem Projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, poprzez udzielanie aktywnych form wsparcia.

W ramach Projektu oferowane będą: kursy zawodowe, szkolenia, treningi kompetencji społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, terapie psychologiczne. Projektem zostanie objętych 57 osób. Projekt będzie skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawnych, bezrobotnych, niepracujących, pracujących, zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza wszystkie osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do konsultacji społecznych, które będą podstawą do stworzenia diagnozy potrzeb.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 16 sierpnia do 26 sierpnia 2013 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, drogą pocztową e-mailową lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym w biurze GOPS pokój nr 1.

Opiekunem projektu na etapie tworzenia diagnozy i naboru jest Pani Magda Gralak
tel. 54 282 20 59, e-mail: gopssl@poczta.onet.pl.

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowany raport z jej przebiegu i wyników. Raport zostanie zamieszczony na stronie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl, oraz w sposób tradycyjny na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

  ilustracja Formularz konsultacji społecznych.


ilustracja


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS