Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Informacje o projekcie:

Realizacja projektu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski rozpoczęła się od podpisania dokumentów w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 15 październiak 2014 r. Umowa na dofinansowanie projektu związanego z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rożno-Parcele, Stawki, Łazieniec i Odolion (gmina Aleksandrów Kujawski) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 1 – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Jest to zadanie, które zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2011-2014 Gmina Aleksandrów Kujawski realizowała projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rożno-Parcele, Stawki, Łazieniec i Odolion.

Planowany całkowity koszt realizowanego w ciągu ostatnich lat Projektu wynosi 22 396 015,65 zł. Planowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 10 246 243,75 zł.

Realizowany projekt przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców obszaru objętego projektem oraz ochronę siedlisk i ekosystemów, a także usprawnienie procesu unieszkodliwiania ścieków, co zagwarantuje stabilną jakość ścieków i dopuszczalny poziom zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych trafiających do środowiska.

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rożno-Parcele, Stawki, Łazieniec i Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski” polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi na terenie Aglomeracji Aleksandrów Kujawski.

W ramach zakresu robót łącznie wybudowano: 35,08 km sieci kanalizacyjnej i przewody kanalizacyjne (przyłącza) w ilości 949 szt. oraz 18 szt. pompowni ścieków.
Projekt swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Rożno-Parcele oraz miejscowości położone na obszarze chronionym – Łazieniec, Odolion i Stawki. Przedmiotowy projekt dotyczy kompleksowego zakończenia prac kanalizacyjnych w miejscowościach objętych aglomeracją i położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Beneficjentem projektu będą mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje publiczne, które uzyskają dostęp do kanalizacji zbiorczej.

ilustracja


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytetu 1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS