Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
EKO - GMINA zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski”:

Zadaniem prowadzonej przez Gminę Aleksandrów Kujawski kampanii edukacyjnej z zakresu segregacji odpadów jest aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych. Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach domowych surowców wtórnych.

Projekt „Eko-Gmina – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski” polegać będzie na edukowaniu społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami i kształtowaniu postawy prokonsumenckiej – wyrobieniu właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. Odbiorcami działań edukacyjnych w Gminie Aleksandrów Kujawski będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna. One to wg założeń projektu, przynosząc do domu odpowiednie wzorce, będą edukować dorosłych.  Ponadto projekt adresowany będzie także do sołtysów, radnych oraz innych środowisk, mających wpływ na zachęcanie społeczeństwa do prowadzenia segregacji odpadów „u źródła” lub w zbiorczych punktach selektywnego gromadzenia surowców wtórnych.
Projekt skierowany do szkół ma za zadanie:
- w szkołach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski zostanie ogłoszony ekologiczny konkurs plastyczny z nagrodami,
- w szkołach zaprezentowane będą multimedialne prezentacje, wystawy prac plastycznych z ogłoszonego konkursu.
- w szkołach będzie prowadzona całoroczna zbiórka surowców wtórnych: makulatury, baterii,  puszek aluminiowych (w formie konkursu klasowego  i indywidualnego),
- w szkołach prowadzone będą twórcze lekcje / zajęcia wg inwencji nauczycieli i uczniów poświęconych ekologii,
- na internetowych stronach szkół utworzony zostanie dział poświęcony projektowi.
- zorganizowany zostanie szkolny konkurs wiedzy ekologicznej (w dwóch gimnazjach na terenie gminy), zostanie opracowany regulamin konkursu ekologicznego
- zorganizowane będą zaplanowane przez szkoły różnorodne zajęcia i działania poświęcone ekologii
Zaangażowanie nauczycieli w organizację zabaw i konkursów oraz lekcji pokazowych w placówkach oświatowych gwarantować ma aktywny udział dzieci i młodzieży szkolnej w projekcie.

Projekt skierowany do mieszkańców gminy ma zadanie:
- Rozpoczęcie prac nad opracowaniem ulotek skierowanych do mieszkańców  z prośbą o włączenie się do akcji zbierania i segregowania odpadów oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań,
- Wykonanie i rozdanie mieszkańcom specjalnie wykonanej ulotki zachęcającej do zbierania i segregowania surowców wtórnych
- Planuje się wydruk ulotek i plakatów promujących projekt, które zostaną przekazane mieszkańcom Gminy,
- Zostaną zakupione materiały promocyjne typu długopisy i torby eko.
- preselekcje dla sołtysów, radnych oraz innych środowisk, mających wpływ na zachęcanie społeczeństwa do prowadzenia segregacji odpadów „u źródła” lub w zbiorczych punktach selektywnego gromadzenia surowców wtórnych.

Przewidywany efekt rzeczowy:
• włączenie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji  odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków  i zachowań,
• zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,
• nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku,
• poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu,
• zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi,
• propagowanie na stronie internetowych szkół i Gminy różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców (np. harmonogram wywozu surowców wtórnych), przekazywanie informacji n/t zagrożeń przyrody, m.in. pokazywanie  zaniedbanych miejsc, dzikich wysypisk śmieci, pomników przyrody,
• podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu.

Przewidywany efekt ekologiczny:
 
• Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii; zasad ochrony środowiska.
• Wyprodukowanie przez szkołę i gospodarstwa domowe uczniów i mieszkańców gminy mniejszej ilości odpadów- poprzez ich zbiórkę  i segregację.
• Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród uczniów, pracowników szkoły, rodziców i mieszkańców gminy, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
• Wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce np. zdobycie umiejętności właściwego segregowania odpadów,


ilustracja Zarządzenie Nr 32/2013.

ilustracja Zarządzenie Nr 33/2013.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS