Sobota, 30 Maja 2020
Ewidencja działalności gospodarczej:

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 50
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr TOMASZ LANGNER
insp. ds. promocji gminy

 
mgr MAJA MAJEWSKA
kierownik wydziału
 
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 r., Nr 18 poz. 97 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

ilustracja K T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele innych państw niż wyżej wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

     Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

     Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

  ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wypełniony formularz CEIDG-1,
 • dowód osobisty (lub paszport) do wglądu,
 • w przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu),
 • jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu przedsiębiorcy pełnomocnik, musi posiadać oryginał ważnego pełnomocnictwa, w zakresie którego winno być wpisane upoważnienie do zarejestrowania działalności gospodarczej w imieniu przedsiębiorcy w CEIDG. Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie
  (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (przekazuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
   
  Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
  • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,
  • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
  • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,
  • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych,
  • CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa.
 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 8.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
 • Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
  • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika,
  • 24 zł - za wydanie duplikatu,
  • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
  Opłatę za korzystanie z zezwolenia oraz opłatę skarbową wnosi się:
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski,
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
  KBS Aleksandrów Kujawski nr 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

  UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisuje podpisem osobistym i przesyła do CEIDG w imieniu przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Urząd do którego wpłynął wniosek o wpis do CEIDG nie wydaje zaświadczeń o wpisie. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej CEIDG znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:
• krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
• zgłoszeniem identyfikacyjnym  lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
• oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

ilustracja U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

• zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych,
• wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1),
• zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie można zgłosić zawieszenia działalności z datą wsteczną a jedynie z datą późniejszą),
• wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie można zgłosić wznowienia działalności z datą wsteczną, a jedynie z datą późniejszą).

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.       

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
 

 PDF ilustracja

226 KB

 2.


Wniosek o wpis do centralnej ewidencjii informacji
o działalności gospodarczej

(wersja 1.04)
 

 PDFilustracja

 56,7 KB

 3.


Część CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania
działalności gospodarczej

(wersja 1.03)
 

PDF ilustracja

40,0 KB

 4.


Część CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa
(wersja 1.03)
 

PDF ilustracja

27,1 KB

 5.


Część CEIDG-RB Informacje o rachunkach bankowych
(wersja 1.03)
 

PDF ilustracja

30,7 KB

 6.


Część CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza
(wersja 1.03)
 

PDF ilustracja

37,4 KB

 7.


Część CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych
(wersja 1.03)
 

PDF ilustracja

26,9 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS