Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Działanie 9.1 PO KL Lepszy START-lepsza przyszłość:

" L e p s z y   S T A R T   -   l e p s z a   p r z y s z ł o ś ć "

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej został opracowany projekt pn. "Lepszy START - lepsza przyszłość", którego projektodawcą jast Gmina Aleksandrów Kujawski. Partnerami projektu są gminy miejskie i wiejskie Powiatu aleksandrowskiego.

Celem głównym przedsięwzięcia jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania przedszkolnego dla mieszkańców gmin z terenu Powiatu aleksandrowskiego. Osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe poprzez realizowanie celów szczegółowych, którymi są:

  • zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej wsi względem miast,
  • umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym,
  • rozwinięcie u przedszkolaków dodatkowych zainteresowań,
  • podniesienie świadomości "przedszkolnej" wśród mieszkańców.

Powyższe cele i zamierzenia realizowane będą poprzez:

  • utworzenie 5 punktów i 1 oddziału przedszkolnego,
  • wsparcie 10 przedszkoli w tym 1 punktu,
  • zorganizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, promujących edukację przedszkolną.

     Projekt jest zgodny z Planem działania dla Priorytetu IX na lata 2007 – 2013 POKL oraz z celem Szop POKL, gdyż cel projektu bezpośrednio nawiązuje do celu działania 9.1.1. Realizacja celu projektu wpisuje się w ramy Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2013 oraz Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020, gdzie w dokumentach tych jako cele operacyjne wskazuje się na potrzebę zapewnienia szerokiej oferty edukacyjnej dla mieszkańców gminy. Jednocześnie wpisując się w ramy powyższych dokumentów, projekt wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Projekt wpisuje się także w realizację kryteriów horyzontalnych, w tym równość szans kobiet i mężczyzn".

CZŁOWIEK - NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

ilustracja


Projekt Lepszy START - lepsza przyszłość współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS