Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Działanie 1.1 POIS:

ilustracja

„Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rożno – Parcele, Stawki, Łazieniec  
 i Odolion gm. Aleksandrów Kujawski”

  
P R O G R A M   I N F R A S T R U K T U R A   I   Ś R O D O W I S K O
 

Program: Program Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: 1 Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Strona WWW: http://www.pois.gov.pl

O g ó l n e   i n f o r m a c j e ______________________________________________

Celem Działania jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Działanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wspierane będą głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.

B e n e f i c j e n t ______________________________________________________

Działanie może być realizowane przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i ich związki,
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w gminach.

P r z e z n a c z e n i e ___________________________________________________

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • budowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej,
  • lub/i budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytetu 1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS