Sobota, 6 Czerwca 2020
Dowody osobiste:

Wydanie / zmiana / unieważnienie dowodu osobistego

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 29
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr  AGNIESZKA BŁASZAK
insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
e-mail: agnieszka.blaszak@gmina-aleksandrowkujawski.pl
 
EWA GALASIŃSKA
insp. ds. administracyjnych
 
e-mail: ewa.galasinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 388, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Każdy obywatel, mieszkaniec Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku!

 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa,
 • dzieci do 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców, opiekunów
 • osoby między 13 a 18 rokiem życia składają wniosek w obecności i za zgodą rodzica lub opiekuna

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 7.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Brak opłat

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Do 30 dni.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego..

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

 • Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)).
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 

 PDF ilustracja

 85,6 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS